Avrupa Türk Futbol Birliği

Dernek Tüzüğü

 

 

BİRLİK

Madde 1- Birliğin adı, AVRUPA TÜRK FUTBOL BİRLİĞİ derneği'dır. Kısa adı A.T.FB dir. İşbu resmi tüzükte sadece DERNEK denilmektedir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin merkezi Almanya ’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde DERNEK YÖNETİM KURULU kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3- Avrupada ve türkiyede yer alan FUTBOL SEVDALILARININ bir araya gelerek kurmuş olduğu derneğin amacı,AVRUPA’da ve TÜRKİYE’de FUTBOL kelimesinin geçtiği her yerde yaşayan TÜRK futbolcusunun, Türk Futbolunun YANINDA OLMAK ve Spor kulüplerini gelişmesine, Türkiye ve Avrupa Futbol Liglerinin asli unsurları olan spor kulüpleri arasında dayanışmayı ve dostluğu sağlamak, böylelikle Türk Futbolunu Avrupa ve Dünya Futbolu içinde hak ettiği seçkin yere ulaştırmak,

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Dernek yukarıda belirtilen amacına uygun olarak aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunabilir;

- Devletin yükünü azaltacak şeklide; AVRUPA ve TÜRKİYE’de futbolun gelişmesi için araştırmalar yapmak, alt yapı ve tesisler oluşturmak, gençlerin spora ve futbola teşvikleri için, yurt içinden ve yurt dışından eğitmenler getirip, seminer, konferans ve paneller vermek ve spor faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.

- Gençleri başta futbol olmak üzere spora teşvik etmek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek, turnuvalar düzenlemek, AVRUPA VE TÜRKİYE’de-AVRUPA VE TÜRKİYE Futbol Federasyonu’ nda PROFESYONEL VE AMATÖR Futbolcu ve takımlarının iyi temsil edilmesini sağlamak, Avrupa ve Türkiye’de Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşları ile yapılacak protokol görüşmelerine öneriler sunmak,

-Ülkemizde futbolun gelişmesini temin amacıyla kamuoyu oluşturmak, uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili makamlara başvurmak, yasal düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar yapmak ve yasa koyucuya öneriler götürmek 

- TÜRK futbolcusunun ve Futbolunun uluslar arası platformda tanınmasını sağlamak amacıyla AVRUPA VE TÜRKİYEDE şube ve birimler açmak, FUTBOL KULÜPLERİ KURMAK, SATIN ALMAK ve Spor kulüplerine hizmet amacıyla projeler hazırlamak, uygulamaya geçirmek.

Madde -5- Kamu Yararına Hizmet

Dernek münhasıran ve doğrudan Alman Vergi Kanununun "Vergiden İstisna Amaçlar" bölümü anlamındaki kamu yararı amaçlarını gütmektedir. Dernek herhangi bir çıkar gütmemektedir; öncelikli olan kendi ekonomik amaçları değildir. Dernek kaynakları yalnız tüzüğe uygun amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Üyelere dernek kaynaklarından teberru verilmeyecektir. Hiç kimse derneğin amacına aykırı olan harcamalar yapamaz veya orantısız ücretlendirme yoluyla haksız kazanç sağlayamaz. Derneğin tasfiye veya iptal edilmesi veya vergiden istisna olan amaçlarının ortadan kalkması durumunda, derneğin varlıkları bir kamu kurumu tüzel kişiliğine veya halklar arası iletişim tedbirleri için kullanılmak üzere başka bir vergiden istisna kuruluşa aktarılacaktır

Madde -6- Üyelik

18 yaşın üzerindeki doğal kişiler veya derneğin amacını desteklemeye hazır olan tüzel kişiler üye olabilirler:

Dernek

1. Düzenli üyelere

2. Onursal üyelere

3. Destekleyici üyelere

4. Dernek ve örgüt üyelerine sahiptir.

Üyeliğe kabul, yazılı başvuru üzerine yönetim kurulu kararıyla ve serbest takdirle gerçekleşir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe açıklanması gerekli değildir.

Madde- 7- Düzenli Üyelik

Düzenli üyeler seçme ve seçilme hakkına ve derneğin tüzüğünden ve amacından doğan hak ve yükümlülüklere sahiptirler

Madde -8- Onursal Üyelik

Yönetim kurulunun veya münferit üyelerin önerisi doğrultusunda derneğe yakın olmakla veya takip ettikleri hedeflerle liyakatini ispatlamış olan kişilere genel kurul tarafından onursal üyelik verilebilir. Bu üyeliği kabul eden onursal üyeler düzenli üyenin tüm haklarına sahip olurlar.

Madde -9- Destekleyici Üyelik

Destekleyici üyelik vasfı yönetim kurulu kararıyla ve destekleyen üyenin bunu kabul ettiğini beyan etmesiyle edinilir. Destekleyici üyeler yıllık aidatın en az on katı olan bir tutarla derneği mali olarak desteklemeyi taahhüt ederler. Diğer bakımlardan ise destekleyici üyeler de düzenli üyelerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Madde -10- Dernek ve Örgütlerin Üyelikleri

Dernekler ve diğer üye olabilme vasfına sahip örgütlenmeler üye olabilirler. Bir derneğin veya diğer üye olabilme vasfına sahip örgütlerin üyeliğe alınması için yönetim kurulu kararı gereklidir. Üyelik aidatının tutarı Tüzük Madde 10'dan farklı olarak, yönetim kurulunca belirlenir. Diğer bakımlardan düzenli bir üyenin tüm hak ve yükümlülüklerine sahiptirler.

Madde- 11- Üyeliğin Sonlandırılması

Üyelik şu hallerde son bulur

1. Ölüm yoluyla

2. Gönüllü ayrılma yoluyla Üyelikten çıkma yönetim kurulundaki bir üyeye hitaben yazılı beyan ile gerçekleşir. Ancak takvim yılının sonu itibarıyla ve 3 aylık fesih müddetine uyulmak şartıyla üyelikten çıkılabilir.

3. Çıkarılma yoluyla

Bir üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

 Üyelikten çıkarılma nedenleri şunlardır:

• Derneğe zarar verici faaliyet

• Önceden yönetim kurulu tarafından verilen ihtara rağmen aidat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Karar verilmeden önce üyeye yönetim kurulunun veya yönetim kurulu üyelerinden birinin karşısında şahsen yazılı savunmada bulunabilmesi için makul bir süre tanınır. Üyelikten çıkarılma kararı gerekçeli olmalıdır ve taahhütlü posta yoluyla üyeye tebliğ edilmelidir.

Madde -12- ÜYELİK AİDATI

Üyelik aidatının tutarı yönetim kurulunun tavsiyesi üzerine genel kurulca belirlenir. Tüzük Madde 8 bundan etkilenmez. Destekleyici üyeler aidatlarını beyan ettikleri taahhütleri doğrultusunda ifa ederler. Onursal üyeler aidat yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

Madde -13- Dernek Organları

Derneğin organları yönetim kurulu, genel kurul, şube ve temsilciliklerdir.

Madde-14- Yönetim Kurulu

Aşağıdaki yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından iki yıllığına seçilirler:

1. Genel Başkan

2. Sayıları genel kurulda belirlenecek olan Genel Başkan Yardımcıları 

3. Sayman

4. Sayıları genel kurulda belirlenecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri

Yeniden seçilmek mümkündür.

Başkan ve yardımcıları Alman Medeni Kanunu Md. 26 uyarınca yönetimi (temsil edici yönetim) teşkil ederler. Bu yönetim kurulu üyelerinin her biri derneği münferiden temsil eder. Dernek içinde ise, başkan yardımcıları yalnız başkanın olmadığı hallerde derneği temsile yetkilidirler.

Sayman aidatların toplanmasından ve yükümlülüklerin zamanında ödenmesinden sorumludur. Ayrıca organizasyonlar için ücret ve giderleri toplamaya yetkilidir.

Genel kurul tarafından 2 yılda bir seçilen kasa denetçisi her hesap dönemi (takvim yılı) sonunda yönetime kasa raporunu ibraz eder ve genel kurulda saymanın ibra edilmesini talep eder.

Yönetim idari görevler ve yürütülen işler için iki müdür atayabilir. Müdürler idari faaliyetleri bakımından yönetimin talimatlarına tabidirler. Müdürler aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olabilirler. Müdürler genel kurul toplantılarının ve yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını, dernek tarihçesini tutmakla, basın haberlerini toplamakla, organizasyonların tertiplenmesi ve değerlendirmelerinin yapılmasıyla, irtibat kayıtlarının tutulmasıyla görevlidirler.

Devam eden hesap dönemi içinde ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine, yönetim kurulunun basit çoğunlukla vereceği kararla, yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmeye hazır olduklarını beyan eden uygun dernek üyeleri atanabilir ve bunlar ayrılan yönetim kurulu üyesinin geri kalan görev süresince görevde kalırlar. Yönetim derneğin devam iden işlerini yürütmekle ve yönetim kurulu kararları almakla ve genel kurulu düzenlemekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu kararlarını hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğuyla alır. Oy eşitliği olması halinde başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kurulu, başkanın veya mazeretli olduğu hallerde yardımcılarından birinin hazır bulunması şartıyla, üyelerinin yarısı hazır bulunduğunda karar alabilir.

Eğer görev sürelerinin bitimine kadar henüz yeniden seçim yapılmamışsa, görev süreleri dolduktan sonra da dernek işlerini yürütmeye devam ederler. Yönetim kurulunun her toplantısı hakkında tutanak tutulur ve başkan tarafından imzalanır. Yönetim kurulunun tüm görüşmeleri, açıkça kamuoyuna yönelik olmadıkları müddetçe, gizlidir. Yönetim kurulu genel kurulda ibra edilir.

Madde -15- Genel Kurul (Üyeler Kurulu)

Genel kurul derneğin en üst organıdır. Olağan genel kurul yılda bir gerçekleşir. Yönetim en az 4 hafta öncesinden, tarih, gündem ve toplantı yerini adi postayla ilan etmek suretiyle üyelerini olağan genel kurul toplantısına davet eder. Davette gündem maddeleri belirtilir.

Olağandışı genel kurul yukarıda anılan davet süreleri zarfında herhangi bir zamanda yönetim kurulu tarafından toplanabilir.

Genel kurul esasen hazır bulunan üye sayısından bağımsız olarak karar alabilir. Esasen basit çoğunluk ilkesi uygulanır. Tüzük değişiklikleri için genel kurulda hazır bulunan üyelerin ¾ oyu gereklidir.

Yasa veya tüzükte aksi belirtilmedikçe, kararların hepsi hazır bulunanların basit çoğunluğuyla alınır.

Oylama açık veya gizli oy şeklinde yapılabilir. Eğer en az 5 üye talep ederse, oylama gizli olmak zorundadır. Toplantı başkanı da gizli oylama yapılmasına karar verebilir. Müdürler toplantının seyri ve kararlar hakkında bir tutanak hazırlarlar ve başkana veya alternatif olarak başkan yardımcısına imzalatırlar.

Madde-16- Oylama

Her üyenin (her derneğin veya organizasyonun) bir oy hakkı vardir. Her olağan genel kurulun yerinde olmayan üyenin yazılı oy iletişimini geçerlidir.

Bir üyede üçe kadar oyların birleştirilmesi mümkündür.

Madde-17- Hesap Dönemi

Hesap dönemi, takvim yılıyla birlikte 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer. İlk hesap dönemi dernekler siciline kayıt ile başlar.

Madde- 18- Derneğin Feshi

Derneğin feshedilmesi ancak gündeminde derneğin feshedileceği ilan edilmiş olan bir genel kurulda kararlaştırılabilir. Fesih kararı yalnız tüm üyelerin en az 2/3'ünün hazır bulunması halinde alınabilir. Karar için hazır bulunan oy hakkı sahiplerinin 3/4 çoğunluğu gereklidir. Aksi halde, davetiyede belirtilmiş olması kaydıyla, aynı gün ikinci bir toplantı yapılarak hazır bulunanların sayısına bakılmaksızın basit çoğunlukla karar alınabilir. Fesih halinde başkan ve başkan yardımcıları müştereken temsil yetkisine sahip tasfiye memurları olurlar.

Madde- 19- Sair Hususlar

Şayet noter veya tescil mahkemesi ibraz edilen tüzük metninde değişiklik yapılması gereği görürse, hem başkan hem de yardımcıları bu değişiklikleri dernekler sicilinde yaptırtmak ve tescil ettirmek üzere her biri münferiden temsile yetkili olarak yetkilendirilir.

Madde- 20- Yürürlük

(1) İşbu tüzük genel kurulun 05/03/2017 tarihli kurucu kararıyla dernekler siciline kaydedildiği gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yazılım: Worda Creative